Gebruiksvoorwaarden E-Thermostaat

De dienst ďE-ThermostaatĒ wordt u via internet aangeboden door het bedrijf I.C.Y. B.V.. Aan het gebruik van E-Thermostaat zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door E-Thermostaat te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.
Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door I.C.Y. B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van de dienst
1.1. Op E-Thermostaat kunt u Met de E-thermostaat regelt u eenvoudig de temperatuur in huis. Waar u ook bent, via uw smartphone of computer..
1.2. Om E-Thermostaat te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.
1.3. U dient de toegang tot uw account middels een gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder het wachtwoord dient u strikt geheim te houden. I.C.Y. B.V. mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij I.C.Y. B.V. heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
1.4. Met E-Thermostaat worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van de dienst. Raadpleeg de privacyverklaring van I.C.Y. B.V. voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels
2.1. Het is verboden E-Thermostaat te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2. Indien I.C.Y. B.V. constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag I.C.Y. B.V. zelf ingrijpen om de overtreding te beŽindigen.
2.3. Indien naar het oordeel van I.C.Y. B.V. hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van I.C.Y. B.V. of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is I.C.Y. B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. I.C.Y. B.V. is daarbij in het bijzonder gerechtigd uw bijdragen naar eigen inzicht aan te passen.
2.4. I.C.Y. B.V. is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is I.C.Y. B.V. gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op diens rechten of deze algemene voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
2.5. I.C.Y. B.V. kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart I.C.Y. B.V. van alle claims van derden in verband met door u geplaatste informatie.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
3.1. I.C.Y. B.V. doet geen enkele uitspraak over beschikbaarheid van de dienst.
3.2. I.C.Y. B.V. onderhoudt E-Thermostaat actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid.Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.
3.3. I.C.Y. B.V. mag van tijd tot tijd de functionaliteit van E-Thermostaat aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist I.C.Y. B.V. zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1. De dienst E-Thermostaat, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website behoren tot het intellectueel eigendom van I.C.Y. B.V.. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van I.C.Y. B.V., behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2. Informatie die u publiceert of opslaat via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). I.C.Y. B.V. heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst.
4.3. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beŽindigen.
4.4. U mag informatie die u publiceert of opslaat via de dienst naar eigen inzicht aanpassen of weghalen.
4.5. Indien u informatie stuurt naar I.C.Y. B.V., bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.6. I.C.Y. B.V. zal geen kennis nemen van privťgegevens die u opslaat en/of verspreidt via E-Thermostaat, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of I.C.Y. B.V. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal I.C.Y. B.V. zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst
5.1. Aan het gebruik van E-Thermostaat is een vergoeding per jaar verbonden. Deze vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan.
5.2. Betaling kan worden verricht via iDealbetaling, of volgens de betaalinstructies op de website.
5.3. Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van I.C.Y. B.V. beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
6.2. I.C.Y. B.V. is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij I.C.Y. B.V. meldt.
6.4. In geval van overmacht is I.C.Y. B.V. nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging
7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst de dienst gebruikt en loopt dan een jaar.
7.2. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds dezelfde periode. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u na stilzwijgende verlenging op ieder moment de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van een maand, gerekend vanaf het moment van opzegging. Zakelijke klanten kunnen steeds tegen het einde van de in lid 1 bedoelde duur opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
7.3. I.C.Y. B.V. kan de overeenkomst beŽindigen indien u achttien maanden lang geen gebruik hebt gemaakt van de dienst. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden
8.1. I.C.Y. B.V. mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment aanpassen.
8.2. I.C.Y. B.V. zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen
9.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met E-Thermostaat worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin I.C.Y. B.V. gevestigd is.
9.3. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling ďschriftelijkĒ moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door I.C.Y. B.V. wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6. I.C.Y. B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die E-Thermostaat of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.